YeelinChan

一个不喜欢条条框框的中文系大毕业生你,还是我的梦

一辈子

小小的我   柔柔的我

像晚星飘过   有人见过

妈妈爱过   爸爸疼过


傻傻的我    瘦瘦的我

像彩虹略过    有人见过

师长赞过    朋友守过


高高的我     萧萧的我

像太阳火过     有人见过

蜂蝶追过     对手恨过


圆圆的我     胖胖的我

像棉花软过      有人见过

孩子亲过     丈夫宠过


黄黄的我     干干的我

像烛光暗过       有人见过

窗台倚过      佛前叹过


活过

评论